FAQ – Ytbehandling av metall

Författare Tikkurila Industri Sverige 2021-maj-19 14:38:49

Metal surface treatment FAQ

Det främsta syftet med all målning på metall är att skydda mot korrosion. Varje produkttyp har specifika egenskaper och lämpar sig för olika typer av objekt. Du ska välja rätt målningssystem för dina verksamhetsbehov, utan att kompromissa med kvalitet och hållbarhet.

Tikkurila erbjuder ett brett utbud av målningssystem för metallytor som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. I det här forumet kommer vi att besvara några av de vanligaste frågorna om ytbehandling och rostskyddsfärg.

Hur väljer jag rätt produkt för målning av metallytor till mitt företag?

När du ska välja en produkt som passar just dina behov är det många faktorer som spelar in.

1. Börja med att tänka över vad du har för målsättning med ytbehandlingen. I vilken typ av miljö ska färgen appliceras och hur kommer dina kunder att använda slutprodukten? Fråga också dig själv hur länge du vill att färgen ska hålla, vilka målningssystemstandarder du behöver uppfylla och vad ditt företag har för målsättningar vad gäller hållbarhet. Överväg dina nuvarande processer, inklusive din utrustning, vilken typ av metallytor du arbetar med och om du målar eller monterar först.

2. Ta även projektets tidslinje och slutdatum med i beräkningen. Fråga dig själv vilken torktid du behöver, när du vill kunna packa den torra produkten och hur mycket du bör hinna måla på en dag.

3. Titta närmare på din budget och tänk på att vissa produkter kräver en större initial investering men betalar sig i längden.

Hur kan jag minska mina VOC-utsläpp?

Att använda vattenburna färger är ett effektivt sätt att minska sina VOC-utsläpp. Faktum är att många företag idag väljer vattenburna produkter just för att de vill bli mer hållbara. Medan lösningsmedelsburna produkter kan generera höga VOC-utsläpp, generera vattenburna produkter låga eller inga VOC-utsläpp. Vattenburna produkter har en mycket mindre miljöpåverkan än vad lösningsmedelsburna produkter har, i synnerhet under appliceringsfasen. Det beror på att det från vattenburna produkter i stort sett bara avdunstar vatten.

Produkter med hög torrhalt avger en mycket låg VOC-halt. Att använda dessa produkter är ytterligare ett sätt att minska skadliga lösningsmedelsutsläpp.

Hur kan jag säkerställa hälsan och säkerheten för de som arbetar med industrifärg och ytbehandling?

Många företag väljer vattenburna produkter med hänsyn till användarnas hälsa och säkerhet, samt för att minska explosionsrisken. Att använda vattenburna färger innebär en lägre risk för irritation och andra skadliga effekter för användarna. Men oavsett vilka färger du väljer måste målarna alltid se till att vara ordentlig skyddade. De bör bära skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd, samt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Ångorna som uppstår vid appliceringsprocessen för både vattenburna och lösningsmedelsburna produkter är skadliga att andas in.

Vilka typer av produkter för målning av metallytor erbjuder Tikkurila?

Våra produkter för målning av metallytor omfattar allt från traditionella alkydfärger, till moderna, tekniskt avancerade DTM-polyuretaner, inklusive lösningsmedelsburna grundfärger och täckfärger, mer miljövänliga färger med hög torrhalt, lösningsmedelsfria och vattenburna produkter.

Våra traditionella produkter för målning av metallytor ger kostnadseffektivt och varaktigt skydd mot korrosion och slitage.

Våra produkter med hög torrhalt har en mycket låg VOC-halt, vilket innebär minskade utsläpp av skadliga lösningsmedel.

Våra vattenburna produkter för målning av metallytor kan med fördel jämföras med lösningsmedelsburna produkter. De uppfyller till fullo stränga branschstandarder för kvalitet och den senaste miljölagstiftningen.

Är Tikkurilas industrifärger och målningssystem ordentligt testade och certifierade enligt branschstandarder?

Alla våra färger för målning av metallytor uppfyller kraven i ISO 12944, den internationella korrosionsskyddsstandarden. Vi har även målningssystem som är godkända enligt andra standarder, inklusive Norsok (Norge), Silko (Finland) och GOST (Ryssland).

Vad är skillnaden mellan vattenburna och lösningsmedelsburna färger?

Färger för metallytor kategoriseras som lösningsmedelsburna eller vattenburna, beroende på vilket lösningsmedel som används. Detta lösningsmedel kan vara organiskt eller vatten. Lösningsmedlet är det som gör färgen flytande.

Syftet med båda typerna av färger är detsamma: att skydda metallprodukter från korrosion. Däremot skiljer sig bindemedlens funktioner och egenskaper i lösningsmedelsburna färger från de i de vattenburna. Det innebär också skilda egenskaper gällande följande parametrar:

  • VOC
  • Hälsa och säkerhet
  • Hållbarhetstid
  • Korrosionsskyddande egenskaper och väderbeständighet
  • Appliceringsförhållanden
  • Krav på utrustnings, rengöring och bortskaffande

För mer information, se Vattenburna eller lösningsmedelsburna färger för metallytor: En jämförelse av industriella appliceringar.

Ger vattenburna industrifärger ett lika bra resultat som lösningsmedelsburna?

Vattenburna färger är lika effektiva som lösningsmedelsburna. De skyddar metallytor även i tuffa miljöer och ger ett högkvalitativt slutresultat. Tack vare stora framsteg inom utvecklingen av kemikalier och bindemedel för vattenburna färger, förbättras produkterna kontinuerligt för att uppfylla de industriella prestandakraven. Medan lösningsmedelsburna färger traditionellt har använts för metallytor, har dessa framsteg och nya färgsammansättningar förbättrat prestandan hos vattenburna produkter. När de appliceras på korrekt sätt ger vattenburna färger en fin yta med lång hållbarhet.

Kan vattenburna färger verkligen skydda metallytor från korrosion?

Ja, vattenburna färger skyddar mot korrosion. Faktum är att det är ett av huvudsyftena med produkterna.

Om färgerna är lösningsmedelsburna eller vattenburna påverkar inte de korrosionsskyddande egenskaperna. Det organiska eller vattenbaserade lösningsmedlet transporterar bara de korrosionshämmande ämnena till underlaget. Vattnet i vattenburna produkter avdunstar från färgfilmen, precis som de organiska lösningsmedlen gör.

Det är viktigt att titta på specifika vattenburna och lösningsmedelsburna produkter när man jämför korrosionsskyddande egenskaperna hos olika ytbehandlingslösningar. Till exempel kan vattenburna akrylprodukter erbjuda bättre väderbeständighet än vissa lösningsmedelsburna produkter, särskilt när det gäller kulör- och glansstabilitet.

Vad är fördelarna med att använda vattenburna färger?

Det är sant att vattenburna lösningar totalt sett är dyrare jämfört med andra alternativ, samt att de kräver en mer noggrann förbehandling. Men om ditt företag vill förbättra hållbarheten, minska koldioxidavtrycket, samt förbättra medarbetarnas hälsa och säkerhet, är det en god investering.

Vattenburna produkter har mindre påverkan på miljön än lösningsmedelsburna eftersom de genererar lägre VOC-utsläpp. I takt med hållbarhetens ökande betydelse och allt strängare miljölagstiftning väljer många företag idag att använda vattenburna produkter. De här produkterna är också mindre skadliga för användarna, vilket innebär säkrare arbetsförhållanden. Förtunningen i vattenburna färger är vatten, medan förtunningen i lösningsmedelsburna färger är organiska lösningsmedel. Vid användning av vattenburna produkter avdunstar i stort sett bara vatten, till skillnad från avdunstning av skadliga ämnen i organiska lösningsmedel, när den målade ytan torkar. Sammantaget är vattenburna lösningar är ett säkrare val för både miljön och hälsan hos de som hanterar produkterna.

Kräver vattenburna produkter mer underhåll?

Förutom under extrema förhållanden, kräver vattenburna lösningar samma underhållsperiod som andra alternativ. Precis som lösningsmedelsburna färger undersöks och testas vattenburna färger grundligt för att säkerställa kvalitet och hållbarhet. Med rätt förbehandling och rätt mängd applicerad färg ökar metallytans livslängd, även om visst underhåll sannolikt kommer att behövas efter en tid.

Precis som för lösningsmedelsburna produkter, finns ett stort urval av reparations- och underhållsprodukter för metallytor att välja mellan.

Undrar du över något som du inte fick svar på här? Kontakta oss! Vi ser fram emot att hjälpa till.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ämnen: tikkurila, Metal coatings, Industrial Coatings, Metallytor, FAQmetall